top of page

Testament

Velkommen til vår veiledning om opprettelse av et testament. I denne artikkelen vil vi veilede deg trinn for trinn gjennom prosessen med å opprette et testament i Norge. Et testament er et viktig juridisk dokument som sikrer at dine ønsker blir oppfylt etter din bortgang. Vi vil dekke alle aspekter ved testamentopprettelse, inkludert juridiske krav, typer testamenter, vitners rolle og vanlige feil som bør unngås.

Hvorfor er det viktig å skrive et testament?

Et testament gir deg muligheten til å bestemme hvordan dine eiendeler skal fordeles og hvem som skal motta dem etter din død. Uten et testament vil eiendelene dine fordeles i henhold til arveloven, som kanskje ikke stemmer overens med dine ønsker. Ved å opprette et testament sikrer du at dine nærmeste får arve det du ønsker å etterlate deg, og du kan også utpeke en testamentfullbyrder som vil sørge for at dine ønsker blir respektert.

Hvordan skrive testament?

Å skrive et testament kan være en komplisert prosess. For mange kan det være vanskelig å vite hvor man skal begynne. Dette delen vil veilede deg gjennom hvordan du kan skrive ditt testament, og hva du må tenke på for å sikre at det er i tråd med Arveloven.

Innholdet i testamentet

Innholdet i testamentet er selvfølgelig det viktigste. Teksten må være klar og utvetydig. Det er mange måter å uttrykke innhold på, men det er essensielt at testamentet ikke inneholder noe som strider mot Arveloven.

Risiko ved å skrive testamentet selv

Skriver du testamentet selv, uten hjelp av en arverettsadvokat, kan det være en viss risiko. Virkningen av testamentet blir kanskje ikke helt slik du ønsker. Men dette oppdager du ikke selv. Det er først når du er borte at dette kommer frem, og de du har ønsket å tilgodese i testamentet kanskje ikke får arven de var tiltenkt.

Skaffe profesjonell hjelp

Å søke hjelp fra en arverettsadvokat kan hjelpe deg med å unngå disse potensielle problemene. En profesjonell vil være kjent med Arveloven og kan sikre at testamentet ditt reflekterer dine ønsker, uten å stride mot loven.

Forberedelse

Før du begynner prosessen med å opprette et testament, er det viktig å forberede seg grundig. Her er noen viktige trinn du bør følge:

1. Vurder dine eiendeler og ønsker

Gjør en grundig gjennomgang av dine eiendeler, inkludert eiendom, bankkontoer, investeringer, verdigjenstander og eventuelle gjeld. Tenk nøye gjennom hvem du ønsker å inkludere som arvinger og hvordan du ønsker å fordele eiendelene dine.

2. Kontakt en advokat

Det er sterkt anbefalt å konsultere en erfaren advokat som har arverett og testamentsopprettelse som sin spesialitet. En advokat vil kunne gi deg råd som er tilpasset din spesifikke situasjon og sikre at testamentet ditt er juridisk gyldig.

3. Velg en testamentfullbyrder

En testamentfullbyrder er en person som vil være ansvarlig for å sikre at dine ønsker blir oppfylt etter din død. Velg noen du har tillit til, helst noen med juridisk kompetanse, og informer vedkommende person om at den er utpekt som testamentfullbyrder.

Opprettelse av testamentet

Når du har forberedt deg grundig, er det på tide å opprette selve testamentet. Følg disse trinnene:

1. Skriv ned dine ønsker

Start med å skrive ned dine ønsker og instruksjoner for fordeling av eiendeler. Vær tydelig og spesifikk, og bruk gjerne punktlister for å organisere informasjonen.

2. Beskriv dine eiendeler

Gå gjennom dine eiendeler og beskriv dem nøye i testamentet. Inkluder detaljer som eiendomsadresse, bankkontonummer og eventuelle verdigjenstander.

3. Velg arvinger og begunstigede

List opp navnene på de personene eller organisasjonene du ønsker å inkludere som arvinger eller begunstigede. Vær sikker på å inkludere deres fulle navn og kontaktinformasjon.

4. Vitner

Et testament må signeres av to vitner for å være juridisk bindende. Velg to personer som er over 18 år, og som ikke er arvinger eller direkte/indirekte begunstigede i testamentet.

5. Oppbevaring av testamentet

Et testament bør oppbevares på et trygt sted, for eksempel hos advokaten din eller hos tingretten. Informer testamentfullbyrderen om hvor testamentet er oppbevart, slik at det kan bli funnet og håndtert riktig etter din bortgang.

Hva må stå i et testament?

Å skrive et testament er en viktig del av livsplanleggingen for mange, men hva må egentlig stå i et testament? I denne delen vil vi gå gjennom de essensielle elementene i et testament, inkludert lovbestemte krav til underskrift og vitnepåtegninger.

Lovbestemte krav til underskrift og vitnepåtegninger

Testamentet må undertegnes av to vitner under din underskrift. Det er viktig å ha noen bestemte formuleringer i teksten som står over vitnenes underskrifter. Det som skal fremgå av teksten er bl.a. følgende:

 • At du har godtatt de to som vitner

 • At de vet at det er et testament de bevitner

 • At vitnene og du var til stede samtidig og undertegnet sammen (eller at du i det minste vedkjente deg underskriften din mens du og vitnene var sammen)

Begge vitnene behøver ikke nødvendigvis være tilstede samtidig, men de må være sammen med deg hver for seg når de undertegner.

Viktige detaljer i vitneteksten

De fleste vitnetekster inkluderer opplysninger som testators frie vilje, sans og samling. Vitnenes adresser og fødselsdatoer samt datoen testamentet ble undertegnet er også vanlig. Disse opplysningene er ikke obligatoriske, men de kan være nyttige for å spore opp vitnene i fremtiden.

En eksempeltekst for vitnene kan være:

Undertegnede tilkalte testamentsvitner bekrefter at X undertegnet dette testament mens vi var tilstede. Etter X sitt ønske og i X sitt nærvær underskriver vi samtidig testamentet som testamentsvitner. X opprettet testamentet av fri vilje og var ved full sans og samling.

Hva bør stå i et testament?

Å skrive et testament kan virke komplisert, men det er et viktig dokument som sikrer at dine ønsker blir oppfylt etter din bortgang. I denne delen vil vi veilede deg gjennom de viktigste aspektene ved å lage et testament i Norge.

Hensikten med et testament

Hensikten med et testament er å bestemme hvem som skal arve dine eiendeler etter din død. Dette kan inkludere alt fra fast eiendom til personlige eiendeler, og kan også inneholde spesielle bestemmelser som at arven skal være særeie for arvingene eller bestemme hvordan begravelsen skal foregå.

Fordele hele formuen

Hvis du ønsker at hele din formue skal fordeles gjennom testamentet, må du sikre at absolutt alt er bestemt over. Dette kan gjøres ved for eksempel å avslutte med: "Resten av det jeg etterlater meg skal arves av ."

Bruk av prosentandeler eller brøker

Fordeling av arven kan gjøres ved hjelp av prosentandeler eller brøker. Dette gjør det enklere å fordele arven mellom flere arvinger.

Beskjed til etterlatte

Testamentet kan også brukes til å gi en beskjed til dine etterlatte. Dette kan være en måte å vise takknemlighet til de som har støttet deg, eller eventuelt informere om spesielle ønsker for begravelsen.

Arveoppgjør og dødsbobestyrelse

Arveoppgjøret kan være komplekst og tidkrevende. Du kan enten bestemme en av arvingene til å håndtere dette eller benytte en utenforstående advokat med erfaring fra arveoppgjør og dødsboskifte.

Har du spørsmål eller trenger assistanse med ditt testament? Ta kontakt så kan vi  hjelpe deg med alle dine behov innen arverett og dødsbobestyring.

Hva kan stå i et testament?

Å skrive et testament gir deg muligheten til å bestemme hva som skal skje med formuen din etter at du er død. Men kan du virkelig bestemme hva som helst? La oss utforske hva du kan og ikke kan inkludere i testamentet ditt.

Kan jeg bestemme hva som helst i et testament?

 

Særeie

Du kan bestemme at arven etter deg skal være testamentsarvingens særeie. Dette gir sterkere beskyttelse enn skjevdelingsformue i ekteskapet, selv om de ligner på hverandre.

Vilkår for arven

Du kan sette spesifikke vilkår som arvingen må oppfylle for å få arven.

Begrense bruken av arven

Det er mulig å begrense at arvingen kun kan disponere avkastningen av arven, som for eksempel rentene.

Sekundærarv

Du kan også bestemme at arven skal gå videre til noen andre når testamentsarvingen er død, som dine barnebarn, for å unngå at arven går til svigersønn eller svigerdatter. Dette kalles sekundærarv.

Ting å tenke på

 • Betingelser og begrensninger: Vær forsiktig med å sette for strenge betingelser og begrensninger, da tiden går, og situasjoner kan endre seg.

 • Arvelovens §45: Du kan ikke bestemme noe som er åpenbart ufornuftig eller ødeleggende.

 • Strid med lov eller ærbarhet: Du kan ikke bestemme at arven skal brukes til ulovlige eller umoralske formål.

 • Odelsrett: Du kan ikke fritt testamentere bort eiendom med odels- og åsetesrett.

 • Arvepakt og gjensidig testament: Hvis du tidligere har inngått en arvepakt eller et gjensidig testament, kan du være bundet av denne avtalen.

 • Begrensninger på arvet formue: Arvet formue kan ha begrensninger som hindrer deg i å testamentere den bort.

Hvem kan være vitner på et testament?

Når man skriver et testament, er det noen viktige regler man må følge for å sikre at testamentet er gyldig. En av disse reglene er at to personer må vitne at du har undertegnet testamentet. Men hvem kan være vitne, og hva innebærer det å være vitne for et testament? La oss se nærmere på dette.

Vitnene i et testament: deres rolle og ansvar

For at et testament skal være gyldig, kreves det at to vitner bevitner din underskrift. De bekrefter dette ved selv å undertegne en vitnetekst i testamentet. Vitnene skal bekrefte tre ting:

 1. At det er du som har undertegnet testamentet.

 2. At du var ved full sans og samling da du undertegnet.

 3. At du undertegnet testamentet av fri vilje.
   

Du kan enten undertegne testamentet mens vitnene er tilstede, eller du må bekrefte overfor dem at du har undertegnet. Du må være tilstede når vitnene undertegner. De trenger ikke å være sammen når de undertegner, men det anbefales for å sikre gyldigheten av testamentet.

Hvem kan være testamentsvitner?

​Det er noen spesifikke regler for hvem som kan være vitne. De må være over 18 år og kan ikke ha noen nær relasjon til testamentsarvingene. Viktig å merke seg her er at det er vitnenes relasjon til arvingene, ikke testatoren, som er relevant.

Hvem kan ikke være testamentsvitner?

Det er også spesifikke regler for hvem som ikke kan være vitner:

 • Du kan ikke være vitne hvis noen av dine foreldre, besteforeldre, oldeforeldre, barn, barnebarn eller oldebarn osv. er innsatt som arving i testamentet.

 • Du kan ikke være vitne hvis ektefelle eller samboer til noen av disse er satt inn som arving.

 • Du kan ikke være vitne hvis din samboer eller ektefelle er arving i medhold av testamentet.

 • Du kan ikke være vitne hvis barna til din samboer eller ektefelle er innsatt som arving.

 • Hvis du er ansatt eller tillitsvalgt hos noen som er satt inn som arving i testamentet, kan du normalt ikke være vitne.
   

For å sikre gyldigheten av testamentet, er det best å velge vitner som er utenfor din umiddelbare sosiale eller familiekrets, som naboer, venner eller juridiske rådgivere.

Hva skjer hvis vitnereglene er brutt?

Hvis vitnereglene ikke følges kan testamentet bli helt eller delvis ugyldig i henhold til Arveloven §§ 42 og 44.

Å sikre at vitnene er kvalifiserte og forstår deres rolle og ansvar er derfor avgjørende for gyldigheten av testamentet ditt.

Hvor mye kan jeg testamentere bort?

Planlegger du å lage et testament og lurer på hvor mye du kan testamentere bort? I denne delen vil vi dykke ned i reglene rundt testament, med fokus på pliktdel til livsarvinger og minstearv til ektefelle.

Hovedregel: Du kan testamentere bort alt - med noen unntak

I utgangspunktet kan du testamentere bort alt du eier. Men, og dette er et viktig unntak, du kan ikke gjøre din ektefelle og livsarvinger (barn, barnebarn, oldebarn osv.) arveløse.

Minstearv til ektefelle

Din ektefelle har rett til minstearv. Hvis du etterlater deg livsarvinger, har din ektefelle rett til å arve ¼ (25%) av det du etterlater deg. Uansett har ektefellen krav på en minstearv tilsvarende fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G).

Dersom du ikke etterlater deg livsarvinger, men har foreldre, søsken eller etterkommere etter disse når du dør, har din ektefelle rett til å arve halvparten av det du etterlater deg. I disse tilfellene har ektefellen krav på en minstearv tilsvarende seks ganger grunnbeløpet (6 G).

Skulle du ikke etterlate deg livsarvinger eller foreldre, søsken eller disses etterkommere, arver din ektefelle alt etter deg.

Informere ektefellen om testamentet

Hvis du vil skrive et testament som går på bekostning av arveretten til ektefellen din, er det viktig at du informerer ektefellen om testamentet. Dette må dokumenteres, for eksempel ved at ektefellen skriver "Sett" og signerer på testamentet. Selv med informasjon, vil ektefellen fortsatt ha krav på minstearven (4 eller 6 G).

Pliktdel til livsarvinger

Også livsarvinger har krav på arv som du ikke kan testamentere bort. 2/3 av det du etterlater deg er livsarvingenes såkalte pliktdelsarv, dog ikke over et beløp tilsvarende 15G (femten ganger Folketrygdens grunnbeløp) til hvert barn.

Hvis du for eksempel har en formue på kr 1.500.000, to barn og ektefelle, har barna krav på kr 1.000.000 til sammen (2/3 av 1.500.000) og ektefellen krav på 4 G. Resten kan du fritt testamentere bort.

Hva om testamentet strider mot arveloven?

Hvis du har testamentert bort for mye, vil arven til testamentsarvingen bli redusert ned til lovlig størrelse hvis det er mulig. Er det ikke mulig, må testamentet tolkes med sikte på å finne ut om du har ment at testamentsarvingen for eksempel skal ha et pengebeløp i stedet.

I noen tilfeller vil hele testasjonen falle bort, med mindre den gjelder en livsarving. Har du for eksempel testamentert bort boligen din til en livsarving, og boligens verdi er så høy at den griper inn i de andre livsarvingenes pliktdelsarv, har arvingen rett til å kjøpe ut medarvingene.

Testament til fordel for en ufødt person

Planlegger du fremtiden og lurer på om du kan skrive et testament til fordel for en ufødt person? Ifølge den norske arveloven kan du skrive et testament til fordel for en ufødt person, så sant barnet er unnfanget og senere blir født levende.

Arveloven §66 – Testament til fordel for en ufødt person

Arveloven i Norge tillater at man kan opprette et testament til fordel for en ufødt person, under visse betingelser. Disse betingelsene innebærer at barnet må være unnfanget på tidspunktet testamentet opprettes og at barnet senere blir født levende.

Det er viktig å merke seg at et slikt testament må ligge innenfor den delen av formuen som du fritt kan disponere over. Dette betyr at du ikke kan testamentere mer enn det som er tillatt innenfor reglene om pliktdelsarv og minstearv.

Hvordan sikre at arven ikke ender hos barnets kreditorer?

Har du et barn med økonomiske utfordringer og ønsker å sikre at arven du etterlater ikke ender opp hos barnets kreditorer? I norsk lov finnes det bestemmelser som kan hjelpe deg med dette. I denne delen vil vi forklare hvordan du kan bruke disse bestemmelsene til å begrense barnets råderett over arven.

Arveloven § 53 og Dekningsloven §3-2

Frem til barnet er 25 år, kan du ved hjelp av bestemmelsene i arveloven § 53 og dekningsloven § 3-2 sikre at arven ikke ender opp hos barnets kreditorer. Dette kan du gjøre ved å opprette et testament der du inkluderer følgende:

Den del av arven som skal tilfalle min sønn/datter X og som ikke består av innbo og løsøre, skal være undergitt begrenset råderett i medhold av arveloven § 53 og dekningsloven § 3-2. Bakgrunnen for beslagsforbudet er at X har utfordringer med å styre sin egen økonomi.

Begrensningen i råderetten betyr at arvingen ikke kan disponere over arven uten etter samtykke fra en tillitsmann. Denne tillitsmannen kan du utpeke i testamentet, eller så blir en oppnevnt etter du er død.

Hva hvis barnet er over 25 år?

Hvis barnet er over 25 år, er det dessverre ikke mulig å bruke bestemmelsene i arveloven § 53 og dekningsloven § 3-2 for å begrense råderetten over arven.

Et alternativ i denne situasjonen kan være at barnet gir avkall på arven etter deg til fordel for sine egne barn, altså dine barnebarn. Dette er regulert i arveloven § 74.

Kan du testamentere penger til en stiftelse for å støtte dine etterkommere økonomisk?

Planlegger du for fremtiden og ønsker å testamentere penger til en stiftelse for å gi økonomisk støtte til dine etterkommere? Selv om dette kan virke som en god ide, er det faktisk begrensninger på denne praksisen i Norge. I denne delen skal vi forklare hvorfor dette ikke er mulig.

Grunnloven §118

I henhold til Norges Grunnlov er det forbudt å opprette såkalte stamhus og fideikommisser. Dette innebærer at det er ulovlig å opprette stiftelser eller lignende organisasjoner som skal gi økonomisk støtte til personer som tilhører en bestemt slekt.

Dette betyr i praksis at du ikke kan opprette en stiftelse som skal gi økonomisk støtte til dine etterkommere. Dette er fordi en slik handling ville bryte med bestemmelsene i Grunnloven §118.

Hvorfor denne bestemmelsen?

Denne bestemmelsen i Grunnloven har som formål å forhindre uendelig oppbevaring av rikdom innenfor en bestemt familie eller slekt, og for å sikre at eiendom og rikdom sirkulerer innenfor samfunnet.

Hva kan du gjøre i stedet?

Selv om du ikke kan opprette en stiftelse for å støtte dine etterkommere økonomisk, er det flere andre måter du kan sikre dine etterkommeres økonomiske fremtid på. Du kan for eksempel opprette et testament som tildeler dine eiendeler direkte til dine etterkommere.

I tillegg kan du også se på muligheten for å opprette en stiftelse som gir økonomisk støtte til spesifikke formål, for eksempel utdanning, forskning, eller veldedighet, som potensielt kan komme dine etterkommere til gode.

Hvordan testamentere til en ideell organisasjon eller et godt formål?

Ønsker du å gjøre en forskjell selv etter at du er borte? Å testamentere en del av formuen til en ideell organisasjon eller et godt formål er en fantastisk måte å fortsette å bidra til samfunnet på. I denne delen vil vi guide deg gjennom prosessen og ting du må ta hensyn til når du vil testamentere til en ideell organisasjon.

Skrive et testament

Den første og mest åpenbare steget er å skrive et testament. Dette kan du gjøre enten på egen hånd eller med hjelp fra en advokat. En advokat kan hjelpe deg å sikre at testamentet er juridisk gyldig og at det oppfyller alle dine ønsker. Hvis du har en ektefelle eller barn, er det viktig å være oppmerksom på at det er begrensninger for hvor mye du kan testamentere bort.

Velge den ideelle organisasjonen

Neste trinn er å velge organisasjonen eller det gode formålet du ønsker å testamentere til. Dette kan være en organisasjon du allerede har en tilknytning til, eller en som jobber for en sak du er lidenskapelig opptatt av. Det kan også være en ideell organisasjon som støtter forskning, utdanning, helsevesen, dyrevern eller noen av de mange andre verdige sakene der ute.

Kontakte organisasjonen

Når du har bestemt deg for hvilken organisasjon du vil testamentere til, kan det være lurt å kontakte organisasjonen direkte. Mange organisasjoner kan gi deg råd og hjelp til å sette opp testamentet. De kan også forklare deg mer om hvordan de vil bruke pengene.

Det er viktig å vite at tillitsvalgte, samt ansatte på et visst nivå i organisasjonen, ikke kan være testamentsvitner på testamenter til fordel for organisasjonen. Dette er for å sikre at det ikke er noen interessekonflikt.

Eksempler på organisasjoner

Det er mange ideelle organisasjoner du kan testamentere til. Noen av de mest kjente inkluderer Røde Kors, Kreftforeningen, WWF, UNICEF og Leger Uten Grenser. Du kan også vurdere mindre lokale organisasjoner som jobber med saker som er nære hjertet ditt.

Hvordan testamentere foreldreansvar?

Planlegging for fremtiden kan være utfordrende, spesielt når det kommer til barna dine. Men visste du at du kan inkludere bestemmelser i testamentet ditt om hva som skal skje med barna dine hvis du skulle gå bort før de fyller 18 år? Selv om det er et følsomt tema, er det viktig å være forberedt. I denne delen vil vi guide deg gjennom hvordan du kan sikre dine barns fremtid ved å inkludere instruksjoner om hvem som skal ivareta dem i testamentet ditt.

Kan jeg bestemme hva som skjer med barna mine i testamentet mitt?

Ja, du kan inkludere bestemmelser i testamentet ditt om hva som skal skje med barna dine hvis du dør før de er myndige. Men, det er viktig å merke seg at det ikke er noen garanti for at ønskene dine vil bli fulgt.

Hvem vil få foreldreansvaret for barna mine?

Hvis du lever i et parforhold med felles barn og du dør, vil din ektefelle eller samboer automatisk få foreldreansvaret for barna, uavhengig av hva du måtte ønske (Barneloven § 38). Men barn over 7 år har rett til å uttale seg om hvem som skal ha foreldreansvaret, og dersom barnet er over 12 år skal det legges stor vekt på barnets mening (Barneloven § 31).

Hvis du ikke lever i parforhold med den andre forelderen, kan den andre forelderen eller andre familiemedlemmer fremsette et ønske om å overta foreldreansvaret når du er død. Tingretten vil vurdere disse ønskene, og det vil bli lagt vekt på eventuelle anbefalinger eller ønsker du har uttrykt i testamentet ditt eller i et annet skriftlig dokument (Barneloven § 63).

Hvordan bør jeg formulere mine ønsker?

Når du uttrykker dine ønsker om omsorgen for barna dine, er det viktig å være nøye med formuleringene. Det kan være lurt å søke råd hos en advokat for å sikre at ønskene dine blir uttrykt på en klar og forståelig måte. Hvis du har bekymringer for barnets velvære under den andre forelderen, bør du beskrive disse bekymringene i detalj og henvise til personer eller fakta som kan støtte påstandene dine.

Å testamentere foreldreansvar er en kompleks prosess, men ved å ta hensyn til disse aspektene, kan du hjelpe til med å sikre at barna dine er ivaretatt hvis du ikke lenger er der for å ta vare på dem.

Bestem om obduksjon og organdonasjon i ditt testament

Planlegging for hva som skjer etter at vi er borte kan være en utfordring. Men å ha en plan på plass for slike eventualiteter kan gjøre prosessen enklere for våre etterlatte. En av disse planene kan inkludere dine ønsker om obduksjon og organdonasjon. I denne delen vil vi guide deg gjennom prosessen med å inkludere disse ønskene i testamentet ditt.

Kan jeg bestemme om jeg skal obduseres og om mine organer skal doneres i mitt testament?

Ja, du kan inkludere dine ønsker om obduksjon og organdonasjon i testamentet ditt. Disse bestemmelsene er ikke underlagt de strenge testamentsreglene i arveloven, så du kan velge å inkludere dem i testamentet ditt, eller du kan skrive dem ned på et eget ark, datere og signere det, og oppbevare det på et sikkert sted.

Hvordan uttrykker jeg mine ønsker om obduksjon og organdonasjon?

Obduksjon

Hvis du ikke ønsker at ditt legeme skal obduseres etter din død, er det viktig å informere dine nærmeste om dette, eller skrive det ned. Ditt ønske skal da tas hensyn til i henhold til obduksjonsloven § 7.

Organdonasjon

Hvis du ikke ønsker at organene dine skal doneres, er det viktig å informere dine nærmeste om dette, eller skrive det ned. Hvis du derimot ønsker å donere organene dine etter din død, kan du også notere dette. I dette tilfellet kan dine pårørende ikke nekte donasjon. Hvis du ikke har uttalt noen spesielle ønsker om donasjon, har dine pårørende rett til å nekte, som fastsatt i donasjonsloven § 13.

Å inkludere dine ønsker om obduksjon og organdonasjon i testamentet ditt er en måte å sikre at dine ønsker blir respektert. Men husk å informere dine nærmeste om dine avgjørelser, da de ofte vil være de første til å bli konsultert etter din død. Ved å ta disse forhåndsreglene, kan du hjelpe dine kjære gjennom en allerede utfordrende tid.

Bestem om din egen begravelse i ditt testament

Det er litt godt å vite at selv etter vår tid her på jorden, kan vi fortsatt ha en viss kontroll over hvordan vi blir husket. I denne delen vil vi se på hvordan du kan bestemme over din egen begravelse, gravferd og gravsted gjennom testamentet ditt.

Hvordan kan jeg bestemme over min egen begravelse i mitt testament?

Selv om testamentsreglene i arveloven ikke nødvendigvis gjelder for disse bestemmelsene, kan du fremdeles inkludere dine ønsker i testamentet ditt. Du kan også skrive ned dine ønsker på et eget dokument, datere og undertegne det. Det er viktig å merke seg at beslutninger om begravelsen vanligvis tas innen 1-2 dager etter dødsfallet. Derfor er det viktig at dine ønsker blir kjent så raskt som mulig for å sikre at de blir fulgt.

For å sikre at dine ønsker blir fulgt, kan du oppbevare en undertegnet og datert kopi av testamentet ditt, som inneholder dine ønsker om begravelsen, hos personen som du har valgt til å håndtere begravelsen eller gravferden.

Hvem kan jeg velge til å håndtere min begravelse?

Du har full frihet til å velge hvem som skal ta ansvar for begravelsen. Det er imidlertid anbefalt å velge noen som står deg nær, og som sannsynligvis vil være en av de første som blir informert om din død.

Hvis du ikke har angitt hvem som skal håndtere begravelsen, vil dette ansvaret falle på dine nærmeste etterlatte, i følgende prioriterte rekkefølge:

 1. Ektefelle (ikke hvis separert ved dom eller bevilling) eller samboer (må ha levd i «ekteskapslignende» samboerforhold)

 2. Barn

 3. Foreldre

 4. Barnebarn

 5. Besteforeldre

 6. Søsken

 7. Nevøer og nieser

 8. Onkler og tanter

Hvis det er uenighet blant de som har rett til å håndtere gravferden, vil kommunen (Kirkevergen) avgjøre uenigheten med endelig virkning, som fastsatt i Gravferdsloven § 9.

Hva kan jeg bestemme om min begravelse?

Den som har ansvar for gravferden vil bestemme alt om hvor og hvordan begravelsesseremonien skal foregå, innenfor de rammene som er satt av offentlige eller kirkelige regler for begravelser. Dette inkluderer musikk, tale, dekorasjoner, type kiste, klær eller likklede, dekorasjoner på kisten, hvem som skal underrettes om dødsfallet, om begravelsen skal annonseres eller ikke, hvordan annonsen skal se ut, hvilket begravelsesbyrå som skal benyttes, om det skal være kremasjon eller kistebegravelse, hvor du skal begraves, om det skal settes opp ny gravsten eller benyttes en eksisterende, og hva som skal stå på gravstenen.

Gjennom testamentet eller et annet dokument kan du selv bestemme over alle disse tingene. Slik kan du bidra til å gi dine etterlatte klarhet og ro i en ellers utfordrende tid.

Hvem skal ordne opp etter deg?

En av de viktigste beslutningene vi kan ta for å hjelpe våre etterlatte er å forberede oss på det uunngåelige – vår egen død. Å bestemme hvem som skal være bobestyrer eller testamentsfullbyrder er en del av dette forberedelsesarbeidet. I denne delen vil vi se på hvordan du kan ta denne avgjørelsen i ditt testament.

Hva er en bobestyrer eller testamentsfullbyrder?

En bobestyrer eller testamentsfullbyrder er personen som er ansvarlig for å administrere ditt dødsbo etter at du er død. Dette innebærer å ordne opp i dine eiendeler, betale eventuell gjeld, og sikre at dine eiendeler blir distribuert til dine arvinger i henhold til dine ønsker uttrykt i testamentet.

Hvordan bestemme bobestyrer i testamentet?

Hvis du ikke har livsarvinger, som barn eller barnebarn, kan du suverent bestemme hvem som skal ta seg av ditt dødsbo. Du kan velge en privatperson du stoler på, ofte en av arvingene dine eller en advokat, kanskje den advokaten som har hjulpet deg med å lage testamentet og som er kjent med bakgrunnen for dine ønsker.

For å gjøre denne personen til din bobestyrer, må du inkludere en bestemmelse om dette i testamentet ditt. Det er viktig å merke seg at den du velger bør være en person du har tillit til, da de vil ha ansvaret for å håndtere dine eiendeler og gjeld etter din død.

Hvorfor er det viktig å ha en bobestyrer?

Å ha en bobestyrer kan hjelpe til med å lette byrden på dine etterlatte ved å sørge for at dine eiendeler blir håndtert på en rettferdig og effektiv måte. Videre vil en bobestyrer kunne hjelpe til med å løse eventuelle konflikter som kan oppstå mellom dine etterlatte angående fordeling av dine eiendeler.

Å ta stilling til hvem som skal være bobestyrer i ditt testament kan gi deg en følelse av kontroll og sikkerhet, ved å vite at dine ønsker vil bli fulgt etter din død. På denne måten kan du sikre at overgangen blir så smidig som mulig for dine etterlatte.

Forstå ulike typer testament

Å håndtere et testament kan være en komplisert prosess, men å forstå de forskjellige typene testament kan hjelpe deg å forberede og planlegge fremtiden. I denne delen vil vi belyse de ulike typene testament, og hvordan de fungerer i henhold til arveloven i Norge.

Ordinært testament for én person

Det mest grunnleggende testamentet er det som er skrevet av én person som testamenterer alt til en eller noen få arvinger. Dette kan enkelt gjøres med fem ord:

 

Jeg testamenterer alt til X

Dette er den vanligste formen for testament der en person bestemmer hvem som skal overta etterlatenskapene når han dør.

Fellestestament: Hva er det?

Et felles testament er et dokument som to eller flere personer skriver sammen. I dette testamentet bestemmer de sammen hvem som skal arve hva etter dem. Dette er ofte brukt av foreldre som ønsker å bestemme hva barna deres skal arve etter dem, innenfor rammen av pliktdelsreglene (Arveloven § 60).

Gjensidige testamenter: Et innblikk

Et gjensidig testament er et dokument skrevet av to eller flere personer som har bestemt seg for å arve hverandre. I tillegg til dette, kan det også stå hvem som skal arve når begge eller alle er døde. Gjensidige testamenter er mest aktuelt for samboere og barnløse ektefeller (Arvelovens §§60-62).

Nødtestament: Hvordan fungerer det?

Hvis du plutselig blir alvorlig syk eller skadet og ikke får laget et testament på en formelt korrekt måte, kan du opprette et nødtestament (Arveloven §46).

Arvepakt og holografisk testament: Unike former for testament

Arvepakt er en avtale der en som har skrevet et testament, forplikter seg til ikke å forandre eller trekke det tilbake (Arvelovens §49). På den andre siden er et holografisk testament et dokument som er skrevet for hånd og undertegnet av testator, uten vitneunderskrifter. Holografiske testamenter er ugyldige i Norge, men kan være gyldige i noen andre land (Arveloven §80).

Notartestament: En utlendings løsning?

Notartestament er et dokument som er undertegnet foran en notar eller dommer og bevitnet av dem. Selv om forslag om å gjøre notartestament gyldig i Norge har blitt foreslått, ble de ikke vedtatt. Notartestamenter som er gyldig opprettet i utlandet, er imidlertid gyldige i Norge (Arveloven §80).

Kodisill og fremtidsfullmakt: Ekstra juridiske dokumenter

En kodisill er et tillegg til et testament, mens en fremtidsfullmakt er et dokument som trer i kraft når du ikke lenger er i stand til å ta beslutninger på egen hånd.

Å navigere gjennom arveloven kan være en kompleks prosess. Forståelsen av de ulike typene testament og deres betydning er derfor nøkkelen til å planlegge og forvalte etterlatenskapene på en effektiv måte. Ved ytterligere spørsmål eller for å opprette et testament, bør du kontakte en advokat for profesjonell bistand.

Sikker oppbevaring av testament

Etter at testamentet er opprettet: Hvor bør det oppbevares?

Når du har tatt deg tiden til å lage et testament, vil du selvfølgelig at det skal være sikkert og at det skal kunne finnes når tiden kommer. Mange lurer på hvor de bør oppbevare testamentet for at det skal være mest mulig sikret.

Oppbevaringssteder for testamentet:

1. Hjemme

Noen velger å oppbevare testamentet blant sine personlige papirer hjemme. Men husk, hvis du ikke er til stede lengre, kan hvem som helst potensielt finne det.

2. Bankboks

En bankboks er en mer sikker løsning. Men vær oppmerksom på at det i visse situasjoner kan være mulig for enkelte å holde testamentet skjult.

3. Hos en advokat

En advokat kan oppbevare testamentet ditt sikkert, men de kan ikke alltid være klar over når du går bort.

4. Tingretten

Dette er en av de sikreste måtene å oppbevare testamentet på. Testamentet blir registrert på ditt fødselsnummer i et landsdekkende testamentsregister som kun domstolene har tilgang til.

Kostnad ved oppbevaring i Tingretten:

Når du velger å oppbevare testamentet i tingretten, vil du bli belastet 80% av rettsgebyret. For oppdaterte priser, se §2-1 i Rettsgebyrforskriften.

Tinglysning av testamentet:

Selv om testamentet ikke blir tinglyst, er det vanlig å sende eller levere det til nærmeste tingrett for oppbevaring. Dette sikrer at det blir registrert i et landsomfattende testamentsregister.

Hva om jeg vil endre eller trekke tilbake mitt testament?

Du har full rett til å endre eller trekke tilbake ditt testament når som helst. Dette kan gjøres enten ved å lage et nytt testament med vitner og de riktige formuleringene, eller ved fysisk å ødelegge det eksisterende testamentet. Men vær oppmerksom: hvis det finnes kopier av testamentet, kan disse fortsatt bli ansett som gyldige etter din bortgang.

Hva hvis testamentsarvingen går bort før deg?

Dersom en testamentsarving dør før deg og ikke har egne livsarvinger, vil den bestemte arven falle bort. Men, hvis de etterlater seg livsarvinger, vil disse arvingene trå inn i deres sted.

Å opprette og oppbevare et testament er en viktig del av arveplanleggingen. Gjør deg kjent med dine rettigheter og muligheter, og vurder nøye hvor og hvordan du vil oppbevare ditt viktige dokument.

For mer informasjon, se Arveloven §§47, 48, 58b og 61.

Hva du bør vite om testament etter dødsfall

Når en elsket person går bort, er det ikke bare sorg og minner som gjenstår. Arv og testamente kan bringe med seg mange spørsmål. Her er en grundig veiledning for å hjelpe deg med å navigere i disse utfordringene.

1. Hva skjer etter dødsfallet?

Når testator (personen som har skrevet testamentet) går bort, kommer testamentet til anvendelse. Dette er tiden når man spør:

 • Er testamentet gyldig?

 • Er det mer enn ett testament?

 • Hvordan vil arveoppgjøret bli gjennomført?

 • Hva om arvingene er uenige om tolkningen?
   

Trenger du hjelp? Kontakt oss

2. Hvor er testamentet oppbevart?

De fleste testamentene fra de siste 15-20 årene blir oppbevart i en domstol. Andre potensielle steder inkluderer hjemmet til avdøde, advokatens kontor eller hos de som er nevnt i testamentet.

3. Hvem leser testamentet?

I motsetning til hva filmer kan fremstille, blir testamentet vanligvis ikke lest opp høyt for arvingene. Som regel vil arvingene motta en kopi fra retten eller avdødes advokat.

4. Hvordan håndteres arveoppgjøret?

For en omfattende veiledning, klikk her.

5. Hva om det er flere testament?

Det nyeste testamentet har forrang dersom det er konflikter mellom dokumentene.

6. Kan et testament dekke mer enn hva som er tilgjengelig i boet?

Ja, men arv kan bli redusert for å reflektere de faktiske eiendelene i boet.

7. Hva er en testamentsfullbyrder?

Dette er en person oppnevnt til å håndtere arveoppgjøret og sørge for at eiendeler selges eller fordeles, og all gjeld betales.

8. Tolking av et uklart testament

Arveloven understreker at testamentet skal tolkes basert på testators intensjoner. Vi kan hjelpe med tolkning av uklare testamenter.

9. Hva om testamentet inneholder feil?

Feilskrifter skal korrigeres for å reflektere hva testator sannsynligvis mente.

10. Uenigheter blant arvingene

Konflikter kan løses gjennom forhandlinger, megling eller rettssaker. 

11. Kan et testament bli ugyldig?

Ja. Det finnes mange grunner blant annet feil ved vitnepåtegninger, testator som lider av sinnslidelse, tvang eller svik kan føre til ugyldighet.

12. Mistet testament, men har en kopi?

Hovedregelen er at kopier av testamentet er gyldige, med mindre det antas at testator trakk det tilbake.

13. Skiftetvist om testament

Hvis du er i en tvist om arv og testament, kan vi vurdere saken din kostnadsfritt.

Navigering i arv og testament kan være komplekst. Men med riktig informasjon og veiledning kan prosessen bli mer forståelig.

Vanlige feil

Det er viktig å være oppmerksom på noen vanlige feil som kan oppstå under testamentopprettelse. Ved å være klar over disse feilene kan du unngå potensielle problemer i fremtiden. Her er noen vanlige feil å unngå:

 1. Manglende signaturer og vitner: Et testament er bare gyldig hvis det er signert av testator og to vitner. Sørg for at alle nødvendige signaturer er på plass.

 2. Uklar språkbruk: Vær tydelig og presis i språkbruken i testamentet ditt. Unngå tvetydige formuleringer som kan føre til tolkningstvister i fremtiden.

 3. Manglende oppdatering: Et testament bør oppdateres regelmessig for å gjenspeile endringer i din livssituasjon eller eiendomsforhold. Sørg for å revurdere testamentet ditt når det er nødvendig.

Konklusjon

Vi håper denne veiledningen har gitt deg verdifull informasjon om opprettelse av et testament. Å opprette et testament er en viktig juridisk handling som kan sikre at dine ønsker blir oppfylt etter din bortgang. Følg trinnene vi har beskrevet, og sørg for å konsultere en advokat for å sikre at testamentet ditt er i samsvar med gjeldende lover og regler. Ved å ta de nødvendige skrittene, kan du være trygg på at dine eiendeler vil bli fordelt slik du ønsker.

bottom of page