top of page

Ektefelleskifte

Velkommen til vår guide om ektefelleskifte. Her vil vi gi deg en detaljert veiledning for å gjennomføre et vellykket ektefelleskifte. Enten du er nyskilt eller ønsker å dele eiendeler med din ektefelle av andre grunner, vil denne artikkelen gi deg all den informasjonen du trenger for å sikre en rettferdig fordeling av eiendeler.

Les mer om

Hva er et ektefelleskifte?

Ektefelleskifte refererer til prosessen med å dele eiendeler og verdier mellom ektefeller ved skilsmisse eller separasjon. Det er viktig å forstå at ektefelleskifte også kan være relevant utenfor en skilsmissekontekst, for eksempel når ektefeller ønsker å endre eierandeler eller overføre eiendeler mellom seg.

Felleseie og særeie

Ektefelleskifte refererer til prosessen med å dele eiendeler og verdier mellom ektefeller ved skilsmisse eller separasjon. Det er viktig å forstå at ektefelleskifte også kan være relevant utenfor en skilsmissekontekst, for eksempel når ektefeller ønsker å endre eierandeler eller overføre eiendeler mellom seg.

Deling av felleseie

Ved opphør av ekteskapet deles felleskapets formue likt mellom ektefellene, etter at eventuelle gjeldsforpliktelser, skjevdelingsmidler (eiendeler man hadde før ekteskapet) og/eller forloddskrav er trukket fra. Dette kan være en rettferdig løsning for noen par, men det kan også føre til uenighet og potensiell økonomisk usikkerhet. Les mer om felleseie og i hvilke tilfeller du bør velge felleseie her.

Deling av særeie

Særeie er en alternativ formuesordning som ektefeller kan velge å avtale ved inngåelsen av ekteskapet eller under ekteskapet gjennom en ektepakt. Særeie innebærer at visse eiendeler eller formuesgoder beholdes som individuell eie av den enkelte ektefelle, selv om de er gift og senere separert eller skilt. Ektefellene har da ikke like rettigheter til hverandres særeie under ekteskapet. Les mer om særeie og i hvilke tilfeller du bør velge særeie her.

Hva er et ektefeleskifte
Fellseie og særeie

Skjevdeling ved separasjon

Skjevdeling er et viktig juridisk begrep innenfor ekteskapsloven, og det innebærer at visse verdier kan holdes utenfor delingsgrunnlaget ved en eventuell separasjon. Dette gjelder verdier som en ektefelle hadde da ekteskapet ble inngått eller som ektefellen senere har mottatt som arv eller gave fra andre enn ektefellen. For at skjevdeling skal kunne gjennomføres, må ektefellen kunne påvise at slike verdier eksisterer på tidspunktet for delingen.

Det er viktig å merke seg at skjevdeling ikke skjer automatisk - det er opp til den enkelte ektefelle å kreve skjevdeling. Dette kan føre til konflikter mellom ektefellene når formuen skal deles ved en eventuell separasjon, da ekteskapsloven ikke regulerer de ofte oppståtte konflikttemaene mellom dem. I slike tilfeller må problemstillingene løses av domstolene.

Noen typiske problemstillinger knyttet til skjevdeling inkluderer:

Sammenblanding av midler

Dersom arvede penger eller pengegaver blir sammenblandet med andre bankinnskudd eller delvis forbrukt, kan det være utfordrende å fastslå hva som skal skjevdeles og hva som skal deles likt mellom ektefellene.

Verdistigning på eiendom

Dersom en eiendom, som helt eller delvis tilhørte den ene ektefellen før ekteskapet, har økt i verdi etter ekteskapets inngåelse, kan det oppstå spørsmål om hvordan denne verdistigningen skal fordeles. Verdistigningen kan skyldes markedsendringer, men også felles innsats, for eksempel oppussing, kan påvirke eiendommens verdi. Verdiøkninger som skyldes felles innsats skal normalt deles likt mellom ektefellene.

Nedbetaling av gjeld på eiendom

Dersom den andre ektefellen har deltatt i nedbetalingen av gjeld som er påheftet eiendommen, kan dette påvirke hvordan verdien av eiendommen skal fordeles ved en eventuell deling.

Verdivurdering av aksjer eller bedrifter

Å fastslå verdien av aksjer eller bedrifter som en ektefelle eier, kan være en kompleks prosess. Det er viktig å få en nøyaktig og objektiv vurdering av disse verdiene for å kunne gjennomføre en rettferdig skjevdeling.

For å unngå unødvendige konflikter og usikkerhet ved en eventuell deling av formuen, kan det være lurt for ektefeller å søke juridisk rådgivning og bistand. En advokat med ekspertise innen familierett vil kunne veilede ektefellene gjennom skjevdelingsprosessen og hjelpe dem med å finne frem til de beste løsningene for begge parter.

I konklusjonen bør ektefeller være oppmerksomme på skjevdelingsprinsippet og de ulike problemstillingene som kan oppstå ved en eventuell separasjon eller dødsfall. Ved å søke juridisk rådgivning og samarbeide om en rettferdig deling av formuen, kan konfliktene reduseres, og begge parter kan få en tryggere økonomisk fremtid.

Unntak fra skjevdeling

Selv om skjevdeling normalt praktiseres, er det tilfeller der unntak kan gjøres for å oppnå en mer rettferdig deling av formuen. Dette gjelder spesielt når skjevdeling ville ført til et åpenbart urimelig utfall. Domstolene vil nøye vurdere situasjonen før de avgjør om skjevdelingskravet helt eller delvis bør fravikes.

Flere momenter blir vektlagt når unntak fra skjevdeling vurderes. To av de mest betydningsfulle er ekteskapets varighet og ektefellenes samlede innsats for familien.

 

Ekteskapets varighet

Jo lengre ekteskapet har vart, desto større sannsynlighet er det for at skjevdelingskravet kan fravikes. Dette skyldes at jo lenger ektefellene har vært gift, desto mer kan man anta at de har bidratt til hverandres økonomiske vekst og utvikling.

Ektefellenes samlede innsats

Domstolene vil også vurdere den samlede innsatsen til begge ektefellene for familiens velferd. Dette omfatter økonomiske bidrag, omsorgsansvar for barn, og eventuell deltakelse i familiens virksomhet. Dersom den ene ektefellen har gitt betydelig økonomisk eller ikke-økonomisk innsats, kan det påvirke beslutningen om skjevdeling.

Det er viktig å merke seg at domstolene vil vurdere hvert tilfelle individuelt, og det er ingen absolutte regler for hvordan unntak fra skjevdeling skal praktiseres. Resultatet vil avhenge av de spesifikke omstendighetene i hvert enkelt tilfelle.

Skjevdeling ved separasjon

Hva er skjæringstidspunkt?

Ved en skilsmisse er det viktig å forstå begrepet "skjæringstidspunkt," da det har stor betydning for fordelingen av eiendeler mellom ektefellene. Skjæringstidspunktet definerer delingsformuen, altså hvilke eiendeler som skal inkluderes i skilsmisseoppgjøret. I denne delen vil vi forklare hva skjæringstidspunktet innebærer og hvordan det påvirker skilsmisseoppgjøret.

Definisjon av skjæringstidspunkt

Skjæringstidspunktet refererer til tidspunktet da formuen til hver av ektefellene blir fastsatt for fordeling. I følge loven anses formuen å være den som hver ektefelle hadde da begjæring om separasjon eller skilsmisse ble mottatt av fylkesmannen eller da stevning med krav om separasjon eller skilsmisse ble innlevert til retten. Alternativt kan skjæringstidspunktet være tidspunktet da samlivet faktisk ble brutt, dersom dette skjedde før de nevnte formelle innleveringene. For de fleste tilfeller oppstår samlivsbruddet først, og deretter sendes separasjons- eller skilsmissebegjæringen inn senere. I disse tilfellene vil tidspunktet for samlivsbruddet være avgjørende for hvilke eiendeler som skal deles.

Hvorfor er skjæringstidspunktet viktig?

Skjæringstidspunktet er avgjørende fordi alt som er ervervet etter dette tidspunktet ikke er relevant for skilsmisseoppgjøret. Det betyr at eiendeler, verdier og formue som kommer inn i ekteskapet etter skjæringstidspunktet, ikke blir inkludert i delingen. Dette prinsippet sikrer at det som erverves etter at samlivsbruddet har skjedd, forblir eierens eiendom og ikke blir en del av skilsmisseoppgjøret.

Hva er skjæringstidspunkt

Noen tips og råd ifm. verdsettelse av verdier

Når par går gjennom en separasjon, kan det oppstå uenighet om verdien av eiendeler som skal deles. I slike tilfeller kan det være nødvendig å gjennomføre en skiftetakst for å fastsette eiendelens verdi. Denne prosessen kan være kostbar, men det er viktig å løse verdsettelsesspørsmålet raskt for å unngå at verdier øker i verdi mens skifteoppgjøret pågår. I denne delen gir vi noen tips og råd om hvordan man best håndterer verdsettelsen av eiendeler ved separasjon og hvorfor det kan være lurt å engasjere en advokat i prosessen.

Verdsettelse av verdier og skiftetakst

Når partene i en separasjon ikke blir enige om verdien av eiendeler, kan det være nødvendig å kreve en skiftetakst. Dette innebærer at en uavhengig takstmann vurderer verdien av den aktuelle eiendelen. Skiftetakst er vanligvis en formell og nøye gjennomført vurdering, og det kan være en kostbar prosess.

Tidspunktet for verdsettelsen

Tidspunktet for verdsettelsen avhenger av eierskapet til eiendelen. Hvis det er uenighet om verdien av en eiendel som tilhørte en av partene, vil verdsettelsen normalt være på skjæringstidspunktet, det vil si tidspunktet for separasjonen. Hvis eiendelen derimot er ervervet i fellesskap, kan verdsettelsen være på det tidspunktet skifteoppgjøret gjennomføres eller når partene blir enige om verdien.

Viktigheten av rask verdsettelse og overtakelse

Det er avgjørende å raskt ta stilling til verdsettelsen og eventuell overtakelse av eiendeler for å unngå situasjoner der verdien stiger mens skifteoppgjøret pågår. Verdien av eiendeler kan være utsatt for markedsendringer eller andre faktorer som kan påvirke verdsettelsen over tid. Derfor er det lurt å få en korrekt verdsettelse så tidlig som mulig.

Engasjer en advokat for rådgivning

Ved verdsettelsesspørsmål og uenigheter med den andre ektefellen, kan det være klokt å engasjere en advokat med erfaring innen familierett. En dyktig advokat vil kunne gi verdifulle råd og veiledning i prosessen med verdsettelse og overtakelse av eiendeler. Advokaten kan bistå med å forhandle med den andre ektefellen og sørge for at dine interesser blir ivaretatt.

Noen tips og råd

Hvordan dele formue og gjeld?

Når et samlivsbrudd oppstår, er det viktig å finne en rettferdig og balansert måte å dele formue og gjeld mellom ektefellene. Ideelt sett kan ektefellene enes om delingen og oppgjøret, da de har avtalefrihet ved skifteoppgjøret. Men dersom enighet ikke oppnås, fastsetter ekteskapsloven at den samlede formuen skal deles likt, med fradrag for gjeld. I denne delen skal vi utforske hvordan delingen av formue og gjeld fungerer ved et samlivsbrudd, og hvordan ekteskapsloven påvirker fordelingen.

Avtalefrihet ved ektefelleskifte

Ektefellene har muligheten til å inngå avtaler om delingen og oppgjøret av formuen på egen hånd. Dette gir dem avtalefrihet til å forhandle og komme til enighet om hvordan eiendeler og gjeld skal fordeles. En rettslig bindende avtale kan gi en mer tilpasset løsning som tar hensyn til individuelle omstendigheter og ønsker.

Ekteskapslovens delingsprinsipp

Hvis ektefellene ikke klarer å enes om delingen, fastsetter ekteskapsloven et delingsprinsipp. Dette prinsippet går ut på at ektefellenes samlede formue skal deles likt, men med fradrag for gjeld. Før delingen kan skje, fastsetter man hver ektefelles eiendeler og gjeld særskilt. Dette betyr at hver ektefelles eiendeler og gjeld blir bestemt individuelt. Fra denne hovedregelen er det unntak for skjevdelingsmidler og særeiemidler. 

 

Skjevdelingsmidler er verdier som en ektefelle hadde ved ekteskapets start eller senere har mottatt som arv eller gave. Særeiemidler er verdier som partene har avtalt å holde utenfor delingen. Slike midler vil ikke inngå i delingsgrunnlaget.

Behandling av gjeldsposter

På samme måte blir gjeldsposter også behandlet individuelt. For eksempel, hvis en ektefelle har studiegjeld eller kredittkortgjeld som ikke er avtalt at begge ektefellene skal hefte for, vil gjelden kun tilhøre den ene ektefellen. Ekteskapsloven har bestemmelser om hver ektefelles rettigheter til gjeldsfradrag. Disse rettighetene avhenger av om det kun er felleseie som skal deles, eller om det også finnes skjevdelingsmidler og/eller særeiemidler i ekteskapet.

Hvordan dele formue

Bruksrett til bolig ved skilsmisse

Ved en skilsmisse er det ikke uvanlig at den ene ektefellen beholder boligen, mens den andre flytter ut. I slike tilfeller kan det oppstå spørsmål om bruksretten til boligen og eventuelle leiekrav. I denne delen skal vi utforske hva bruksrett til bolig innebærer, hvordan den vurderes, og hvilke rettigheter og ansvar som følger med det.

Hva er bruksrett til bolig?

Bruksrett til bolig betyr at den ektefellen som ikke eier boligen, likevel har rett til å benytte boligen, enten helt eller delvis. Dette kan være aktuelt når særlige grunner taler for det, for eksempel hvis den andre ektefellen har omsorg for felles barn. Vurderingen av bruksretten tar hensyn til både ektefellenes og barnas behov.

Tidsbegrenset bruksrett

Det kan bestemmes at bruksretten til boligen skal være tidsbegrenset. Dette innebærer at bruksretten kun gjelder for en bestemt periode. Tidsbegrensningen kan være basert på ulike faktorer, som barnas alder eller økonomiske forhold. Når hensynet til ektefellen eller barnas behov ikke lenger gjør bruksretten rimelig, kan bruksretten opphøre.

Leiekrav

Ektefellen som eier boligen, har rett til å kreve leie av den andre ektefellen som bruker boligen. Leiekravet gjelder fra det tidspunktet kravet blir fremsatt. 

Det er også mulig for ektefellene å avtale at husleie ikke kreves for bruksretten. Dette kan være et alternativ hvis den andre ektefellen dekker boligutgiftene eller på annen måte kompenserer for bruksretten.

Bruksrett til bolig

Rett til overtakelse av eiendeler ved separasjon

Når ektefeller står overfor en separasjon eller skilsmisse, blir delingen av formuen en viktig og potensielt komplisert oppgave. I denne prosessen har hver ektefelle rett til å beholde eiendeler eller rettigheter som de fullt ut eller i vesentlig grad eier, med mindre det er åpenbart urimelig. Imidlertid er det særlige regler for retten til overtakelse av felles bolig og innbo, og vurderingen tar hensyn til behov. Denne delen vil belyse ektefellers rett til å overta eiendeler, spesielt når det gjelder felles bolig og innbo, og hva som skjer hvis det ikke blir oppnådd enighet om overtakelse.

Rett til overtakelse av eiendeler

Ved separasjon eller skilsmisse har hver ektefelle rett til å beholde eiendeler som de eier fullt ut eller i vesentlig grad, med mindre det er åpenbart urimelig under omstendighetene. Dette prinsippet sikrer at hver ektefelle kan beholde sine personlige eiendeler og rettigheter som ikke bør inngå i delingen.

Særlige regler for felles bolig og innbo

For felles bolig og innbo gjelder det spesielle regler for retten til overtakelse. Vurderingen av retten til overtakelse er ofte basert på behov. Det betyr at et ønske om salg i markedet, for eksempel for å oppnå en høyere pris, ikke anses som en relevant grunn til overtakelse. Følgende eiendeler kan kreves overtatt:

  1. Fast eiendom eller andel av fast eiendom som utelukkende eller hovedsakelig har tjent som felles bolig, med mindre den andre ektefellen har odelsrett til eiendommen eller har mottatt den som arv eller gave fra sin slekt.

  2. Andel eller aksje i boligselskap eller obligasjon knyttet til ektefellenes rett til leie av felles bolig.

  3. Leiekontrakt om retten til den felles bolig.

  4. Vanlig innbo i det felles hjemmet.

Krav om salg dersom ingen overtakelse

Dersom ingen av ektefellene har rett til å overta eiendelen, og de ikke blir enige om en annen løsning, har hver av dem rett til å kreve eiendelen solgt. Et slikt salg vil da følge reglene for tvangssalg.

Rett til overtakelse

Prosessen i et ektefelleskifte

Trinn for trinn guide

Trinn 1: Identifisering av felles eiendeler

Det første trinnet i et ektefelleskifte er å identifisere alle felles eiendeler. Dette kan inkludere boliger, biler, bankkontoer, investeringer, eiendommer og andre formuesgoder som er ervervet i løpet av ekteskapet. Det er viktig å samle all relevant dokumentasjon og informasjon om disse eiendelene for å sikre en grundig og rettferdig vurdering.

Trinn 2: Verdivurdering av eiendeler

Etter å ha identifisert de felles eiendelene, må man vurdere verdien av hver eiendel. Dette kan kreve hjelp fra eksperter som takstmenn og eiendomsmeglere. En grundig verdivurdering er avgjørende for å sikre en rettferdig fordeling av eiendeler.

Trinn 3: Avtale om fordeling

Når eiendelene er identifisert og verdsatt, må ektefellene komme til enighet om fordelingen. Dette kan gjøres gjennom forhandlinger mellom partene eller ved hjelp av en advokat. Målet er å oppnå en avtale som er rettferdig og tilfredsstillende for begge parter.

Trinn 4: Formalisering av avtalen

Når enighet er oppnådd, må avtalen om fordeling av eiendeler formaliseres. Dette innebærer vanligvis å utarbeide en skriftlig avtale som beskriver den nøyaktige fordelingen av eiendeler og eventuelle økonomiske forpliktelser mellom partene. Det er viktig å søke juridisk rådgivning under denne prosessen for å sikre at avtalen er juridisk bindende og beskytter begge parters interesser.

Prosessen i et ektefelle

Fordeler ved å bruke profesjonell hjelp

Ektefelleskifte kan være en kompleks og følelsesmessig krevende prosess. Derfor kan det være til stor fordel å søke profesjonell hjelp fra en erfaren advokat. Her er noen fordeler ved å bruke profesjonell hjelp under ektefelleskifte:

  • Erfaring og kompetanse: Profesjonelle advokater har spesialisert kunnskap om familie- og skilsmisserett. De kan veilede deg gjennom prosessen og hjelpe deg med å forstå dine rettigheter og juridiske forpliktelser.

  • Konfliktløsning: En profesjonell kan bidra til å lette eventuelle konflikter mellom partene og bidra til å oppnå en fredelig og rettferdig avtale.

  • Juridisk beskyttelse: Ved å bruke en advokat kan du sikre at dine juridiske rettigheter blir ivaretatt og at avtalen er juridisk bindende.

Fordeler ved å bruk

Konklusjon

Å gjennomføre et ektefelleskifte er en viktig prosess som krever grundig planlegging, informasjon og profesjonell hjelp. Vi håper denne guiden har gitt deg den nødvendige informasjonen for å komme i gang. Husk alltid å søke juridisk rådgivning og ta hensyn til din individuelle situasjon. Lykke til med ektefelleskiftet!

Konklusjon
bottom of page