top of page

Ektepakt

Hver ektefelle har full rådighet over det de eier. Men hva om de ønsker å regulere økonomien mellom seg? Dette er hvor en ektepakt kommer inn. Denne artikkelen vil veilede deg gjennom de ulike aspektene ved å inngå en ektepakt. Ektepakt er en avtale mellom ektefeller eller kommende ektefeller, som regulerer det økonomiske forholdet mellom dem.

Hva er en Ektepakt?

Ektepakt er en skriftlig avtale mellom ektefeller eller de som skal gifte seg om hvordan deres økonomi skal ordnes. Formålet med en ektepakt er å skape klarhet og avklare hvordan verdier skal fordeles ved ekteskapets opphør, enten det er ved skilsmisse eller ved den ene ektefellens død.

Ektepakten gir ektefellene muligheten til å bestemme hvilke eiendeler som skal være særeie, det vil si at de tilhører kun den ene ektefellen og ikke skal deles ved ekteskapets opphør. Samtidig kan ektefellene avtale hvordan verdier og eiendeler som er felles, det vil si felleseie, skal fordeles ved en eventuell skilsmisse eller ved den ene ektefellens bortgang.

Hva betyr felleseie, særeie, sameie, eneeie og skjevdeling?

Hva er en ektepakt?
Hva betyr felleseie...

Når man inngår ekteskap, blir man enige om hvordan man ønsker å fordele eiendeler og gjeld i tilfelle ekteskapet skulle opphøre. Det finnes forskjellige begreper som brukes for å beskrive disse formuesordningene, og i denne delen vil vi utforske særeie, felleseie, sameie og eneeie, samt skjevdeling.

Hva er felleseie og særeie?

Felleseie er det samlede begrepet for all formue, eiendeler og gjeld som tilhører begge ektefellene. Dette inkluderer alt som er ervervet i løpet av ekteskapet, og ved en eventuell skilsmisse skal dette deles likt mellom ektefellene. Særeie derimot, refererer til den formuesverdien som kun tilhører én av ektefellene. Dette betyr at dersom ekteskapet opphører, vil særeiet forbli den enkelte ektefellens eiendom og ikke deles med den andre parten.

Sameie og eneeie - eierforhold mellom ektefeller

I tillegg til felleseie og særeie, er det også viktig å forstå forskjellen mellom sameie og eneeie. Sameie og eneeie handler om hvem som har eierrett til en eiendel eller gjenstand.

Hvis for eksempel den ene ektefellen har boligen som sitt eneeie, betyr det at denne ektefellen har eksklusiv eierrett til boligen i løpet av ekteskapet. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom ektefellen kjøpte denne boligen alene. Likevel betyr ikke dette at verdien av boligen ikke skal deles ved ekteskapets opphør, dersom den også er en del av felleseiet.

Sameie brukes når begge ektefellene har eierrett til en eiendel eller gjenstand. Dette kan for eksempel være tilfellet hvis de har kjøpt noe sammen. Eierfordelingen baseres da på hver ektefelles innskudd i kjøpet. Dette betyr at selv om den ene ektefellen har bidratt med mer penger enn den andre, vil de fortsatt eie gjenstanden sammen, men med ulik eierbrøk basert på størrelsen på deres innskudd. Eneeie oppstår når kun den ene ektefellen har betalt for en gjenstand, og dermed blir den kun hans eller hennes eiendom.

Skjevdeling og hvordan skjevdeling skiller seg fra særeie

Ekteskapsloven har en regel om skjevdeling, som betyr at hver ektefelle har rett til å beholde verdier de hadde med seg inn i ekteskapet, samt verdier de har arvet eller fått som gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet.

Hovedforskjellen mellom særeie og skjevdeling ligger i at verdier som skjevdeles, er en del av felleseiet. I noen tilfeller kan verdier blande seg sammen så mye at det kan bli vanskelig å dokumentere hvilke verdier som var tilstede før ekteskapet. Verdier som er særeie, derimot, skal holdes utenfor likedeling og forbli den enkelte ektefelles eiendom ved ekteskapets opphør.

Husk at hvis dere ønsker en ytterligere avtalt skjevfordeling, bør dere lage en ektepakt.

Oppsummering

Når man gifter seg, er det viktig å forstå forskjellene mellom felleseie, særeie, sameie, eneeie og skjevdeling. Formuesordningen dere velger, vil ha betydning for hvordan eiendeler og gjeld fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd eller ved den ene ektefellens død. Ved å være klar over disse formuesordningene og hva de innebærer, kan dere legge til rette for en trygg og rettferdig økonomisk fremtid i ekteskapet.

Når bør du vurdere en ektepakt?

Når bør du vurdere en ektepakt?

Ektepakt er et juridisk verktøy som kan bidra til å beskytte individets rettigheter i et ekteskap. Du bør vurdere en ektepakt i mange situasjoner, spesielt når en eller begge parter har betydelig formue, en av partene har høy inntekt, eller det er barn fra tidligere forhold. Ektepakt kan også være nyttig for å sikre en bedrift en ektefelle eier.

Hva er fullt særeie og delvis særeie?

Når man gifter seg, er det viktig å ta stilling til hvordan man ønsker å fordele eiendeler og formue i tilfelle ekteskapet skulle opphøre. En viktig beslutning er å velge mellom fullt eller delvis særeie som formuesordning. I denne delen vil vi utforske forskjellene mellom de to alternativene og gi deg innsikt som kan hjelpe deg med å ta den riktige avgjørelsen for ditt ekteskap.

Fullt særeie

Når dere velger fullt særeie som formuesordning, vil alle eiendeler og formue tilhøre den enkelte ektefelle. Dette betyr at hver ektefelle beholder alt de eier, og ved eventuell skilsmisse vil ingenting bli likedelt. Eiendelene fordeles etter eierbrøk, og den ene parten har ingen rett til den andres eiendeler som er under fullt særeie.

Delvis særeie

Hvis dere velger delvis særeie, vil noen eiendeler holdes utenfor deling, mens det som er i felleseie skal deles likt mellom begge parter. Med delvis særeie vil dere ha en tydelig grense mellom hva som tilhører den enkelte ektefelle og hva som tilhører begge som en del av felleseiet.

Hvordan velge den riktige formuesordningen?

Det er ingen universell "riktig" formuesordning som passer for alle par. Valget av fullt eller delvis særeie avhenger av deres individuelle situasjon, verdier og preferanser. Her er noen vurderinger som kan hjelpe dere med å ta den rette avgjørelsen:

Økonomisk uavhengighet

Hvis dere ønsker å opprettholde økonomisk uavhengighet og eierskap over deres respektive eiendeler, kan fullt særeie være det beste alternativet. Dette gir hver ektefelle trygghet for at deres personlige formue forblir deres egen.

 

Beskyttelse av felles eiendeler

Med delvis særeie kan dere beskytte verdifulle felles eiendeler som dere ønsker å beholde innenfor familien. Dette kan være spesielt relevant hvis dere har barn sammen og ønsker å sikre felles eiendeler for deres fremtid.

Forretningsinteresser

Hvis en av dere driver en egen virksomhet, kan det være viktig å beskytte virksomhetens eiendeler og inntjening gjennom fullt særeie. Dette vil sikre at virksomheten forblir upåvirket av en eventuell skilsmisse.

Juridisk rådgivning

Uansett hvilken formuesordning dere vurderer, er det viktig å søke juridisk rådgivning. En ekspert kan veilede dere gjennom prosessen og sørge for at valget deres er i samsvar med gjeldende lover og regler.

Valget mellom fullt eller delvis særeie er en betydningsfull beslutning for ethvert ekteskap. Mens fullt særeie gir økonomisk uavhengighet og klare eierskapslinjer, gir delvis særeie muligheten til å beskytte felles eiendeler og verdier. Ta deg tid til å vurdere deres individuelle behov og fremtidige planer før dere tar den endelige avgjørelsen.

Hva er fullt særeie og delvis særeie?

Ektepaktens formkrav - Slik sikrer du gyldigheten

En ektepakt er et viktig juridisk dokument som ligner på et testament og gir ektefeller muligheten til å regulere økonomiske forhold i ekteskapet. For å sikre at ektepakten er gyldig og rettslig bindende, må visse formkrav oppfylles. I denne delen vil vi utforske disse kravene slik at du kan inngå en ektepakt på riktig måte.

Skriftlig avtale

Det første og viktigste formkravet for en ektepakt er at den må være skriftlig. En muntlig avtale er ikke tilstrekkelig, da en skriftlig ektepakt gir klare bevis og reduserer risikoen for misforståelser i fremtiden.

Signatur fra begge ektefeller og vitner

For at en ektepakt skal være gyldig, må begge ektefellene skrive under avtalen. Dette betyr at begge parter må uttrykkelig godkjenne innholdet i ektepakten.

I tillegg til ektefellenes signatur, må det være to vitner til stede når ektepakten signeres. Vitnene skal være tilstede samtidig med ektefellene, og de må være klar over at det er en ektepakt som inngås. Vitnene bekrefter dermed at ektefellene har signert avtalen frivillig og med forståelse av innholdet.

Ensidig ektepakt og signatur fra den andre ektefellen

Hvis ektepakten kun er til fordel for den ene av ektefellene, kan den likevel være gyldig så lenge den andre ektefellen har signert den med vitner til stede. Dette gjør at den ene parten kan sikre sin egen økonomiske situasjon uten at den andre parten nødvendigvis må gjøre de samme endringene i ektepakten.

Mal fra Brønnøysundregistrene og bruk av advokat

Brønnøysundregistrene tilbyr en mal for ektepakt som kan benyttes, men det er viktig å merke seg at denne malen kanskje ikke tar høyde for alle individuelle behov og omstendigheter. For å sikre at ektepakten er tilpasset deres spesifikke situasjon, anbefales det å bruke en advokat. En advokat vil kunne veilede dere gjennom prosessen, forklare konsekvensene av forskjellige alternativer og sørge for at ektepakten er juridisk korrekt.

Ektepaktens formkrav

Eiendelers verdiøkning i særeie - Konsekvenser og vederlag

Når ektefeller inngår en særeieavtale, ønsker de ofte å sikre at visse eiendeler forblir deres personlige formue ved ekteskapets opphør. Men hva skjer hvis disse eiendelene øker i verdi i løpet av ekteskapet? I denne delen vil vi utforske hvordan verdiøkning av eiendeler i særeie håndteres, og hvordan vederlag kan tilkjennes i visse tilfeller.

Verdiøkning av eiendeler i særeie

Hovedprinsippet for særeie er at eiendeler som tilhører den enkelte ektefellen forblir deres personlige eiendom ved skilsmisse eller ved den ene ektefellens død. Dette betyr at hvis en eiendel som er satt under særeie øker i verdi, vil den økte verdien fortsatt tilhøre den ektefellen som har eiendelen i sitt særeie. Det samme prinsippet gjelder også hvis eiendelen skulle synke i verdi.

Vederlag ved økt verdi

Imidlertid kan det oppstå situasjoner der den ene ektefellen har bidratt til å øke verdien av en eiendel som tilhører den andre ektefellen i særeie. Dette kan skje hvis den ene parten har investert tid, ressurser eller kunnskap som har ført til verdiøkningen. I slike tilfeller kan det tilkjennes et vederlag til ektefellen som har bidratt til å øke verdien av eiendelen.

Et tilsvarende vederlag kan også være aktuelt hvis felleseiemidler har blitt brukt til å øke verdien av noe som tilhører den andre ektefellen i særeie. For eksempel, hvis felles midler ble brukt til å oppgradere eller forbedre en eiendel som er satt under særeie.

Størrelsen på vederlaget og skjønn

Når det gjelder vederlag, er det viktig å merke seg at størrelsen på vederlaget vil bli vurdert med skjønn. Dette betyr at det ikke finnes en fast formel eller retningslinjer for hvordan vederlaget skal beregnes. Det avhenger av de konkrete omstendighetene i hver enkelt sak.

Retten vil vurdere den enkelte ektefellens bidrag til verdien av eiendelen og hvordan dette har påvirket verdien. Det kan også tas hensyn til andre faktorer, som den økonomiske situasjonen til hver ektefelle, lengden på ekteskapet, og eventuelle andre avtaler som er inngått mellom partene.

Oppsummering

Verdiøkning av eiendeler i særeie kan være et komplekst tema i forbindelse med ekteskapsoppløsning. Som hovedregel vil eiendeler i særeie forbli den enkelte ektefellens eiendom, inkludert eventuell verdiøkning. Imidlertid kan det tilkjennes et vederlag til den ektefellen som har bidratt til å øke verdien av en eiendel som tilhører den andre ektefellen i særeie, eller hvis felleseiemidler er brukt til å øke verdien av noe i særeie. Størrelsen på vederlaget vil vurderes med skjønn og avhenger av de spesifikke omstendighetene i saken.

Eiendelers verdiøkning

Opphevelse av ekteskapet - Hvordan påvirker avtalt særeie?

Når et ekteskap oppheves, enten ved skilsmisse eller ved dødsfall, blir fordelingen av eiendeler og formue en viktig sak å håndtere. Avtale om særeie spiller en vesentlig rolle i denne prosessen. I denne delen vil vi utforske hvordan særeie påvirker fordelingen av eiendeler i de ulike situasjonene.

Særeie ved skilsmisse

Ved skilsmisse trer avtalen om særeie i kraft, og den får følgende konsekvenser for fordelingen av eiendeler:

 • Eiendeler som er særeie, tilhører den ektefellen som har særeie, og disse beholdes av vedkommende uten å bli inkludert i likedelingen.

 • Formue som er felleseie, deles vanligvis likt mellom begge ektefeller.

 

Med særeieavtale kan hver ektefelle trygt beholde sin personlige formue ved en skilsmisse, og det oppstår ikke tvil om hvem som eier hva.

Særeie ved dødsfall

Når en av ektefellene dør, blir fordelingen av eiendeler påvirket av avtalen om særeie:

 • Felleseie skal deles likt mellom den gjenlevende ektefellen og dødsboet. Den gjenlevende ektefellen beholder halvparten av det felleseiet.

 • Hvis den avdøde ektefellen hadde særeie, tilhører eiendelene, formuen og gjelden i særeiet dødsboet.

Sitte i uskiftet bo

En ektefelle kan ha rett til å sitte i uskiftet bo etter den andres dødsfall. Dette betyr at den gjenlevende ektefellen får råderett over uskifteboet uten å måtte dele det med andre arvinger.

 • Hvis ekteskapet var inngått da den ene døde, kan den gjenlevende ektefellen sitte i uskiftet bo med felleseiet. Dette gir den gjenlevende ektefellen rett til å disponere over felleseiet uten å dele det med andre arvinger.

 • Det er også mulig å sitte i uskifte med den avdøde ektefellens særeie. Dette kan imidlertid bare skje hvis det enten er avtalt i ektepakten eller hvis arvingene samtykker til det.

Opphevelse av ekteskapet

Prosessen med å opprette en ektepakt

Opprettelse av en ektepakt krever flere trinn:

1. Diskuter forholdet

Begynn med en åpen samtale med din partner om økonomiske forventninger og behov.

2. Utkast til avtalen

Basert på samtalen, utarbeid en avtale som adresserer deres spesifikke behov.

3. Tjenester fra advokat

Det er viktig å konsultere en kvalifisert advokat for å sikre at avtalen er juridisk bindende og rettferdig. 

4. Tinglysing

Ektepakten må tinglyses for ha rettsvirkning overfor tredjeperson. Ektepakten tinglyses hos Brønnøysundregistrene.

Prosessen med å ...

Vanlige bestemmelser i en ektepakt

Det er mange ulike bestemmelser som kan inngå i en ektepakt. Noen av de vanligste utover særeieavtale inkluderer:

 • Avkall på retten til likedeling

 • Skjevdeling av formue

 • Eiendomsrett til bestemte eiendeler

 • Hvordan gjeld skal fordeles

Vanlige bestemmelser

Sletting av særeieavtalen - Slik endrer du ektepakt og fordeling av verdier

Når livssituasjonen endrer seg, kan det være behov for å justere en eksisterende særeieavtale som ble inngått tidligere. Heldigvis er det mulig å slette eller endre en særeieavtale ved å opprette en ny ektepakt. I denne delen vil vi utforske hvordan du kan oppheve eller endre særeieavtalen, og hva det betyr for fordelingen av eiendeler.

Sletting av avtalt særeie

Hvis dere har tidligere inngått en ektepakt om særeie, men nå ønsker at denne avtalen skal opphøre, har dere muligheten til å opprette en ny ektepakt som bestemmer at særeieavtalen skal slettes. I denne nye ektepaktavtalen bestemmer dere at eiendeler som tidligere var særeie, nå skal bli felleseie. Det er viktig å huske at begge ektefellene må være enige om denne endringen, og det må gjøres skriftlig.

Kan alt bli felleseie?

Selv om særeieavtalen slettes og eiendeler blir omgjort til felleseie, betyr det ikke nødvendigvis at alt vil bli likedelt ved en eventuell skilsmisse. Selv i tilfeller der eiendeler blir felleseie, kan det fortsatt være mulighet for skjevdeling av verdier. 

For å unngå skjevdeling av en bestemt gjenstand eller verdi som nå er felleseie, må dere avtale i den nye ektepakten at ingen av dere kan kreve skjevdeling av denne eiendelen ved en eventuell skilsmisseoppgjør. Dette sikrer at denne eiendelen blir likedelt mellom dere uavhengig av en eventuell økonomisk ulikhet.

Gaver som er særeie

Det er viktig å være oppmerksom på at gaver som en ektefelle har mottatt og der giveren har bestemt at gaven skal være særeie, normalt sett ikke kan endres. 

Kompensasjon for utjevning

Hvis en ektefelle har gjenstander eller verdier som er satt som særeie og ikke kan endres, kan det oppstå en ubalanse i fordelingen. En mulig løsning for å jevne ut denne ubalansen er å kompensere den andre ektefellen med verdier som ikke er satt i vedkommendes særeie. Dette vil sikre at verdiene dere får totalt sett blir like. 

Sletting

Fordeler og ulemper ved en ektepakt

En ektepakt kan være en verdifull måte å beskytte dine økonomiske interesser på. Men det er også potensielle ulemper:

 • Fordeler: Ektepakt gir forutsigbarhet og trygghet, og kan bidra til å unngå konflikter ved et eventuelt samlivsbrudd.

 • Ulemper: Opprettelse av en ektepakt kan være en kompleks prosess, og kan også skape spenninger i forholdet.

Fordeler og ulemper
Konklusjon

Konklusjon

En ektepakt er et kraftig verktøy for å håndtere økonomiske spørsmål i et ekteskap. Den gir både sikkerhet og fleksibilitet, og hjelper par å navigere i økonomiske spørsmål med større klarhet og trygghet. Men det er viktig å huske at en ektepakt bør utformes med tanke på begge parters behov og interesser. Det er også viktig å søke juridisk rådgivning før du inngår en slik avtale. Ved å forstå hva en ektepakt er og hvordan den fungerer, kan du ta informerte beslutninger om ditt økonomiske forhold til din ektefelle.

bottom of page